September 21 Avishai Darash Presents "Samskara" Teatro Munganga - Amsterdam